ثابت سازی در سازه‌های بتنی

خمیرکاشت بولت

AG.EPOXY PASTE – K771

گروت اپوکسی سه جزئی

AG.EPOXY  GROUT – K703

گروت اپوکسی دو جزئی

AG.EPOXY  GROUT – K702

گروت آماده (پایه سیمانی)

AG.GROUT – K700A

گروت آماده (پایه سیمانی درشت دانه)

AG.GROUT – K800

گروت کنسنترات (گروت منبسط کننده بتن)

AG. GROUT – K701